Reklamačný poriadok

 

Slúži na informovanie spotrebiteľov o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady spotrebných výrobkov (ďalej len „vec“). Reklamačný poriadok bol vypracovaný na základe príslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (OZ) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa (ZOS), obaja v znení platnom od 1. 1. 2014.

PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCIU CHYBNEJ VECI

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal (§ 2161 OZ),

- má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru na základe reklamy nimi vykonávanej;

- že vec sa hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa;

- vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

- je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

- vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov (za vadu sa považujú aj vady v dokladoch nutných pre užívanie veci - § 2099 OZ).

Na žiadosť kupujúceho mu predávajúci potvrdí v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia. V potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo, IČO, prípadne ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti (§ 2166 OZ a § 15 ods. 2 novely ZOS). Toto potvrdenie nie je záručným listom v zmysle záruky za akosť (§ 2113 OZ). Ak je to potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a dobu trvania svojej zodpovednosti i spôsob, akým možno uplatniť práva z nej plynúce. V potvrdení predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe vecí viažu, nie sú dotknuté. Nesplnenie týchto povinností nie je na ujmu platnosti potvrdenia. Ak tomu nebráni povaha veci, možno uvedené potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje (§ 2166 OZ).

Ak má predaná vec pri prevzatí kupujúcim vady, je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená, právo z vadného plnenia (reklamáciu) – § 2161 a 2172 OZ. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcim uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na opravu v rámci chybného plnenia pri tom, kto je určený na vykonanie opravy (§ 2172 OZ) . Za vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, nemožno považovať prípady, keď:

- kupujúci vadu sám spôsobil (§ 2170 OZ);

- pri veciach predávaných za nižšiu cenu vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena, ak kupujúci o tejto vade vedel pred prevzatím veci (§ 2167 a § 2170 OZ);

- opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;

- a prípady, keď to vyplýva z povahy veci (§ 2167 OZ).

Ak uplatní kupujúci právo z vadného plnenia (podľa ustanovenia § 13 novely ZOS reklamáciu), je predávajúci povinný vydať kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy v rámci chybného plnenia (§ 19 ods. 1 ZOS a § 2106 ods. 2 OZ); v ostatných prípadoch predávajúci potvrdí kupujúcemu v písomnej forme, kedy právo uplatnil (§ 2173 OZ).

V prevádzkárni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovať reklamácie (§ 19 ods. 2 ZOS).

Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník prijme na reklamáciu tovaru v stave zodpovedajúcom požiadavkám zákona o ochrane verejného zdravia na udržiavanie čistoty (viď. ustanovenie § 57 ods. 1 zákona č. 258/2000 Zb.).

MIESTO PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu:

1. v ktorejkoľvek prevádzkarni patriacej predávajúcemu, v ktorej je prijatie reklamácie možné, a to s ohľadom na sortiment predávaného tovaru;

2. v mieste alebo sídle podnikania predávajúceho (§ 19 ods. 1 ZOS);

3. požiadavka na opravu veci vykonanú v rámci práva z vadného plnenia u osoby určenej na takú opravu, uvedené v potvrdení predávajúceho o rozsahu a dobe trvania jeho povinností z vadného plnenia, v prípade, ak je táto osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším (§ 2172 OZ).

Kupujúci je povinný preukázať oprávnenosť svojho nároku na uplatnenie reklamácie. Popri vytknutí vady je teda povinný preukázať, že reklamuje u správneho predávajúceho či osoby určenej na vykonanie opravy v rámci práva z vadného plnenia av zákonom stanovenej dobe. To možno preukázať najlepšie predajným dokladom či písomným potvrdením rozsahu a doby trvania povinností predávajúceho v prípade vadného plnenia (§ 2166 OZ), príp. dokladom o poskytnutí záruky za akosť (§ 2113 OZ).

LEHOTA NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia (§ 2165 OZ), pričom ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatie (§ 2161 OZ). Právo zo zodpovednosti za vady je možné uplatniť iba pri vadách, za ktoré predávajúci kupujúcemu zodpovedá (§ 2167 a 2170 OZ). Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k ​​veci alebo v reklame uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, má táto informácia charakter záruky za akosť (§ 2165 a 2113 OZ).

Ak dojednajú predávajúci a kupujúci skrátenie doby pre uplatnenie práv z vadného plnenia, neprihliada sa na takú dohodu (§ 2168 OZ).

Ak dojednajú predávajúci s kupujúcim ešte predtým, než kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vady veci, že sa jeho práva obmedzia alebo že zanikajú, neprihliada sa na to (§ 2174 OZ).

Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po uvedenú dobu spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si uchová obvyklé vlastnosti (záručná doba). Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci (§ 2113 OZ).

Záruku za akosť treba poskytovať písomnou formou (záručný list), najmä v prípadoch, ak je dlhšia ako doba použiteľnosti uvedená výrobcom na obale veci (§ 2114 OZ). Pre oznámenie vady, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, a pre uplatnenie práva z vadného plnenia platia aj ustanovenia článkov 1 a 2 tohto reklamačného poriadku (§ 2172 OZ a § 19 ZOS).

Záručná doba plynie od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 2115 OZ).

Akonáhle kupujúci zistí vadu, oznámi to bez zbytočného odkladu predávajúcemu a vec predávajúcemu odovzdá, alebo ju podľa jeho pokynov uschová alebo s ňou inak vhodne naloží tak, aby vada mohla byť preskúmaná. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú kupujúci nemôže vadnú vec užívať (§ 1922 OZ).

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšiu udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci. Pri oprávnenej reklamácii patrí kupujúcemu za zákonom stanovených podmienok aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva (§ 1924 OZ).

Právo z vadného plnenia nevylučuje právo na náhradu škody; čo však možno dosiahnuť uplatnením práva z vadného plnenia, toho sa nemožno domáhať z iného právneho dôvodu (§ 1925 OZ).

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIE

Ak má vec pri prevzatí vady, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti (všetko § 2169 OZ).

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil (§ 2170 OZ). Ak je kupujúci spotrebiteľom, predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo na dodanie novej veci alebo právo odstúpiť od zmluvy, prípadne môže požadovať zľavu (§ 19 ods. 3 novely ZOS, s využitím ustanovenia § 2106 OZ).

Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy (§ 19 ods. 1 ZOS). V ostatných prípadoch potvrdí predávajúci alebo osoba určená na vykonanie opravy kupujúcemu v písomnej forme vykonania opravy a dobu jej trvania (§ 2173 OZ).

Za vybavenie reklamácie sa považuje až podanie informácie o vybavení reklamácie predávajúcim spotrebiteľovi v súlade s nálezom Ústavného súdu č. III. ÚS 2983/08 z 10. 11. 2009.

Pre prípady neprevzatia veci kupujúcim po uzavretí reklamačného konania sa použijú primerane ustanovenia o úschove (§ 2408 OZ).

VECI PREDÁVANÉ ZA NIŽŠIE CENY

Ak má vec vadu, ktorá nebráni užívať vec na určený účel, možno ju predať len za nižšiu cenu, než je obvyklá cena bezchybnej veci. Predávajúci kupujúceho upozorní, že vec má vadu a o akú vadu sa jedná, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja (§ 2164 OZ).

Pri predaji veci s chybou alebo veci, ktorej úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, spotrebiteľovi, musí predávajúci na tieto skutočnosti spotrebiteľa vopred zreteľne upozorniť. Také veci sa musia predávať oddelene od ostatných vecí (§ 10 ods. 6 ZOS).

Pri predaji veci s vadou alebo veci, ktorej úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, spotrebiteľovi, musia byť tieto skutočnosti zreteľne vyznačené v doklade o zakúpení veci (§ 16 ods. 3 ZOS).

Právo z vady nemožno pri veciach predávaných za nižšiu cenu uplatniť pri vade, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná (§ 2167 písm. a/ OZ).

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil (§ 2170 OZ).

Ak má vec predávaná za nižšiu cenu vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, má kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu (§ 2171 OZ).

V ostatných prípadoch platia ustanovenia článkov 1 až 5 tohto reklamačného poriadku.

VECI POUŽITÉ

Pri predaji použitej veci musí predávajúci na túto skutočnosť spotrebiteľa vopred zreteľne upozorniť. Také veci sa musia predávať oddelene od ostatných vecí (§ 10 ods. 6 ZOS).

Pri predaji použitej veci musí byť táto skutočnosť zreteľne vyznačená v doklade o zakúpení veci (§ 16 ods. 3 ZOS).

Právo z vady nemožno uplatniť pri použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim (§ 2167 písm. c/ OZ).

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri použitom spotrebnom tovare, v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Túto lehotu je možné vzájomnou dohodou predávajúceho s kupujúcim skrátiť na polovicu, tj 12 mesiacov. Pokiaľ by si zmluvné strany dojednali skrátenie väčšie, platí za dojednaný čas 12 mesiacov (§ 2168 OZ).

Ak má vec použitá vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, má kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu (§ 2171 OZ). Ak bola cena tovaru znížená z dôvodu výpredaja alebo posezónneho dopredaja a ak sa jedná o predaj novej bezchybnej veci, zodpovedá predávajúci za vady takto predanej veci v plnom rozsahu.

RIEŠENIE SPOROV

Spory vzniknuté v súvislosti s reklamačným konaním budú prednostne riešené v rámci existujúcich systémov mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, v ostatných prípadoch je na riešenie týchto sporov príslušný súd (§ 12 OZ).

OSTATNÉ USTANOVENIA

Za kúpnu zmluvu sa vždy považuje zmluva o dodaní spotrebného tovaru, ktorý je nutné zostaviť alebo vytvoriť, s výnimkou ustanovenia § 2086 (§ 2085 OZ).

Návrh informácie podľa § 14 Zákona o ochrane spotrebiteľa (ZOS)

Podľa § 14 ZOS má predávajúci informovať ako na stacionárnych prevádzkach, tak na internete, o subjekte mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je pre daný typ výrobku či služby vecne príslušný. Informácie musia zahŕňať aj internetovú adresu tohto subjektu.

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých zo zmlúv uzavretých spotrebiteľmi s prevádzkovateľom eshopu www.VIFsports.cz je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia poštová adresa pre doručovanie návrhov je: Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR Štěpánska 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr@ coi.cz Bližšie informácie vrátane formulára na podanie návrhu možno nájsť na https://adr.coi.cz/ .